Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

 

Nawigacja

Świetlica szkolna

Praca świetlicy

 KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY

 

 

Praca świetlicy szkolnej.

Nasi wychowawcy:

p. Justyna Kwiatkowska, p. Lidka Pytlak, p. Agnieszka Świeczka

Praca świetlicy szkolnej

            Świetlica czynna jest w dniach zajęć lekcyjnych od 7.00 do 17.00.

Do świetlicy uczęszczają uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu
w oczekiwaniu na powrót do domu.

Do świetlicy przyjmuje się wychowanków: na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, jak również na prośbę rady pedagogicznej lub pedagoga szkolnego.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający do szkoły.

Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.

W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym uczniowie zapoznawani sa w pierwszym tygodniu września.

W świetlicy odbywają się zajęcia i zabawy relaksacyjne oraz zajęcia tematyczne związane z zadaniami świetlicy jakie zostały zaplanowane do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

Dzieci mają możliwość odrabiania prac domowych.

W świetlicy wydawane jest mleko dla klas 0 – III i owoce dla klas I - III

Świetlica szkolna prowadzi akcję „Zbieramy zużyte baterie”, uczestniczy w akcji charytatywnej poprzez zbieranie plastikowych nakrętek.