• Ewaluacja w szkole

    • OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET
     PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
     WE WRZEŚNIU 2018 R.

      

                 W ankiecie wzięło udział 364 uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, 275 rodziców i 18 nauczycieli.

     1. Na pytanie 1: Czy uczniowie uczą się w szkole rozmaitych zachowań? - 94 % ankietowanych uczniów odpowiedziało, że uczy się umiejętności społecznych -  wynik bardzo wysoki!, kulturalnego zachowania uczy się - 88 %, postaw patriotycznych - 87%, zapobiegania zachowaniom ryzykownym - 83%, przeciwdziałania agresji - 80%, zdrowego stylu życia - 75%.
     2. Na pytanie 2: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? – 94% ankietowanych uczniów  odpowiedziało twierdząco (wynik bardzo wysoki!).
     3. Na pytanie  3: Czy uczniowie zwracają się do nauczycieli ze swoimi problemami? - 68% uczniów odpowiedziało, że tak.
     4. Na pytanie 4: Czy szkoła zauważa twoje problemy szkolne? - 59%  ankietowanych odpowiedziało twierdząco.
     5. Na pytanie 5: Czy w szkole poznajesz wartości? - 88% uczniów odpowiedziało twierdząco. Najwyższy wynik osiągnęły następujące wartości: pomaganie innym (najwyższy wynik), kreatywność, rodzina, tolerancja, uczciwość, pracowitość i patriotyzm. Najniższy wynik osiągnęło czytelnictwo i  zdrowie.

      

                 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców pokrywają się w dużej części z wynikami ankiet uczniów. Szczególnie wysoko ocenione jest przez rodziców (92%) i uczniów (94%) poczucie bezpieczeństwa w naszej szkole (wynik nauczycieli w tym zakresie – 100%).

                 Rozbieżności widoczne są w zakresie edukacji zdrowotnej. Rodzice uważają, że ten obszar działań szkoły jest wysoki (90%), uczniowie zaś  oceniają go na poziomie 75%. Różnice pojawiły się także w pytaniu dotyczącym kulturalnego zachowania się uczniów. Zdaniem rodziców -(94%)- szkoła uczy dzieci i młodzież kulturalnego zachowania się, jednak uczniowie oceniają ten obszar działań szkoły na poziomie 88%.  Nauczyciele wysoko oceniają zaangażowanie szkoły w kształtowanie wyżej wymienionych kompetencji (około 97%). 

                 Rodzice uważają, że nasza szkoła kształtuje wśród uczniów postawy patriotyczne w 96%, uczniowie zaś w 87%.

                 98% ankietowanych rodziców stwierdziło, że Program wychowawczo - profilaktyczny naszej szkoły jest zgodny z przyjętymi wartościami.

           Rodzice uważają, że w 79% szkoła zauważa problemy uczniów, nauczyciele udzielają wsparcia podopiecznym w 90%, uczniowie zaś uważają, że szkoła zauważa ich problemy w 59%. Tylko 68 % uczniów zwraca się do nauczycieli ze swoimi problemami. Z ankiet wynika, że 36% rodziców w ogóle nie wie, czy ich dzieci zgłaszają nauczycielom swe problemy. Z tego wynika, że uczniowie -w niepokojącej liczbie- nie informują dorosłych o swoich problemach.

      

     WNIOSKI OGÓLNE DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO

     Wyniki przeprowadzonych w szkole ankiet  wskazują na konieczność:

     • zwiększenia ilości pogadanek, lekcji wychowawczych oraz akcji poświęconych promocji zdrowego stylu życia,
     • zwrócenia uwagi na problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, np. na depresję,
     • systematycznego przypominania uczniom, że mają możliwość rozmawiania
      z pracownikami szkoły (wychowawca, pedagog, psycholog, inni nauczyciele
      i specjaliści) o swoich problemach szkolnych,
     • zwracania uwagi na  negatywne, niebezpieczne zachowania uczniów na przerwach (bójki, agresja); wyzywający strój, pomalowane włosy, paznokcie,
     • wyznaczenia w szkole cichego miejsce dla uczniów z nadwrażliwością słuchową,
     • zwiększenia świadomości  i tolerancji uczniów w stosunku do niepełnosprawnych kolegów i osób dorosłych,
     • wypracowania zasad konstruktywnej, motywującej komunikacji na drodze: uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń,
     • promowania czytelnictwa wśród uczniów,
     • kształtowania zasad kulturalnego zachowania się uczniów w stosunku do dorosłych
      i rówieśników.

      

     OPRACOWANIE_ZBIORCZE_WYNIKOW_ANKIET_-_EWALUACJA_2018.pdf

      

     *****

     RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W JÓZEFINIE  W ROK SZKOLNY 2013/14

     Zakres ewaluacji/ wymagania

     Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

     1. Charakterystyka badania

     Celem badania było:

     • Zebranie informacji o sposobach i formach współpracy nauczycieli w planowaniu
      i realizowaniu procesów edukacyjnych;
     • Ocena tej współpracy.

      

     1. Próba badawcza:

     W celu uzyskania wyników przeprowadzono badania za pomocą analizy dokumentów (protokoły Rady Pedagogicznej, dokumentacja wychowawcy klasy, protokoły spotkań zespołów przedmiotowych, obserwacja dyrektora).

     Podsumowanie

     W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie, które opracowują założenia i plan pracy na bieżący rok szkolny, dostosowując go do wniosków z poprzedniej ewaluacji wyników sprawdzianu w klasie VI oraz testu kompetencji w klasie III.

     W szkole działa wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli zgodnie z opracowanym planem rocznym, dostosowanym do potrzeb Rady Pedagogicznej.

     Nauczyciele uczestniczą w warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań. Współpracują w zakresie organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych (organizują akcje ogólnoszkolne, wycieczki edukacyjne).

     Nauczyciele współpracują z pedagogiem, psychologiem i logopedą, biblioteką szkolną oraz z wychowawcami świetlicy.

      

      

     RAPORT EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W JÓZEFINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

     Raport_z_ewaluacji_zewn.2013.pdf

      

      

     RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W JÓZEFINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

     Zakres ewaluacji/ wymagania

          Współpraca z podmiotami środowiska odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci zgodnie z potrzebami i sytuacją społeczną uczniów.

     1. Charakterystyka badania

     Celem badania było:

     • Zebranie informacji o współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi
      w środowisku działającymi na rzecz ucznia;
     • Ocena tej współpracy.

      

     1. Próba badawcza:

          W celu uzyskania wyników przeprowadzono badania za pomocą:

     • Ankieta – nauczyciele (wychowawcy).
     • Wywiad – dyrektor.
     • Analiza dokumentów (analiza środowiskowa ucznia, protokoły Rady Pedagogicznej, dokumentacja  wychowawcy klasy, obserwacja dyrektora i nauczycieli).

          Badaniu poddani zostali nauczyciele – wychowawcy – 14 osób.

          Przeprowadzono ankietę składającą się z trzech pytań.

     Pytanie 1. Jakie potrzeby Pan/Pani rozpoznaje u swoich uczniów?

                                                                                  

     Inne – bytowe, materialne

     Pytanie 2. Jakie działania podejmuje Pan/Pani w celu zaspokojenia tych potrzeb?

                                                           

     inne –  rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami , pomoc nauczyciela, wskazanie lektur mogących pomóc uporać się z danym problemem, sponsoring wycieczek.

     Pytanie 3. Z jakimi instytucjami prowadzona jest współpraca?

                                                              

     stowarzyszenie –  „Szansa”

     inne – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

      

     Wywiad z dyrektorem został przeprowadzony w dniu 12 kwietnia przez zespół do spraw ewaluacji

     Pytanie 1. Jakie potrzeby związane z sytuacją społeczną zostały rozpoznane w szkole?

     Odp. dyrektora:

     • niewydolność wychowawcza rodziny;
     • ubóstwo materialne w rodzinie;
     • rodziny patologiczne;
     • zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
     • rodziny rozbite, niepełne;
     • rodziny zastępcze.

      

     Pytanie 2. Jakie formy wsparcia otrzymali uczniowie?

     Odp. dyrektora:

     • stypendia;
     • wyprawka;
     • obiady;
     • wypoczynek letni i zimowy;
     • dofinansowanie do biletów PKS;
     • zwolnienie z opłat za PZU;
     • bezpłatne wycieczki;
     • akcje charytatywne na rzecz uczniów np.  „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”;
     •  spektakle profilaktyczne;
     • koncerty filharmonii;
     • zakup podręczników;
     • organizowanie wsparcia materialnego.

      

     Pytanie 3. Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych uczniów?

     Odp. dyrektora: GOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ZOPO, PCPR.

     Pytanie 4. Jak Pani ocenia tę współpracę?

     Odp. dyrektora: Bardzo dobrze.

     Podsumowanie

           Szkoła rozpoznaje zarówno potrzeby edukacyjne uczniów jak i potrzeby wynikające z sytuacji materialnej rodzin, z których pochodzą na podstawie rozmów z rodzicami, wywiadu środowiskowego, opinii i orzeczeń poradni. W celu zaspokojenia tych potrzeb szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, np. GOPS, PCPR, ZOPO, Stowarzyszenie „Szansa”, kurator sądowy, PPP – systematyczne spotkania z psychologiem poradni, z Gminnym Domem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną (spektakle, spotkania z autorami książek dla dzieci).

          Rozpoznawanie i zaspokajanie tych potrzeb poprzez współpracę z wieloma instytucjami przynosi dobre efekty, przyczynia się do zwiększania szans edukacyjnych uczniów, zwiększenia poczucie bezpieczeństwa i zapobiega odrzuceniu społecznemu (min. poprzez zorganizowanie pomocy materialnej w postaci bezpłatnych podręczników, dofinansowaniu do biletów PKS, bezpłatnych obiadów i wycieczek, zwolnienie z opłat PZU).

     Opracowały:
     Elżbieta Kołodziejczyk
     Anna Wojtan

      

      

      

      

      

     RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W JÓZEFINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

          Zakres ewaluacji/ wymagania

          Ocena działań podejmowanych w szkole celem wyrównania szans edukacyjnych uczniów celem wypracowania sytemu działań na rzecz ucznia.

     1. Charakterystyka badania

     Celem badania było:

     • Zebranie informacji o możliwościach edukacyjnych każdego ucznia;
     • Ocena podjętych działań pozwalających wyrównywać szanse edukacyjne;
     1. Próba badawcza:

     W celu uzyskania wyników przeprowadzono badania za pomocą:

     • ankiet, które skierowane były do nauczycieli;
     • wywiad z dyrektorem;
     • analizy dokumentów  (dzienniki lekcyjne, plany wychowawcze, plan pracy Samorządu Uczniowskiego, protokoły RP, protokoły zespołów wychowawczych, dokumentacja pedagoga i dyrektora, notatki – informacje z kontaktów z rodzicami, kontakty indywidualne i grupowe);
     • obserwacji pracy nauczycieli.

     Badaniu poddani zostali nauczyciele obecni w dniu przeprowadzania ankiet – 25 osób. Przeprowadzono ankietę składającą się z dziesięciu pytań.

     Pytanie 1. Czy zna Pan/Pani wewnątrzszkolny system oceniania?

                                                                          

     Pytanie 2. Czy zna Pan/Pani program wychowawczy szkoły?

                                                                   

     Pytanie 3. Czy na początku roku szkolnego zapoznał/a Pan/Pani uczniów z przedmiotowym systemem oceniania?

                                                                       

     Pytanie 4. Czy prowadzi Pan/Pani diagnozę możliwości edukacyjnych uczniów ze swojego przedmiotu?

                                                                            

     Pytanie 5. Czy wykorzystuje Pan/Pani wyniki tych diagnoz?

                                                                    

     Pytanie 6. W jaki sposób Pan/Pani wykorzystuje wyniki diagnoz oraz informacje z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

                                                                    

      

     Pytanie 7. Jakie formy pomocy w stosunku do tych uczniów Pan/Pani zastosował/a w swojej pracy?

     • dostosowanie wymagań – 9 osób (np. wydłużenie czasu, obniżenie wymagań, dostosowanie pomocy dydaktycznych ułatwiających zrozumienie tematu, zróżnicowane prace domowe, inny test, pomoc w rozwiazywaniu ćwiczeń, poleceń, dodatkowe pytania naprowadzające, czytanie i wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów, tekstów literackich);
     • indywidualizacja – 7 osób;
     • dodatkowe zajęcia – 13 osób (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, społeczne zajęcia wyrównawcze lub rozwijające, zajęcia logopedyczne);
     • metody aktywizujące – 3 osoby;
     • opracowanie KIPU i PDW – 3 osoby;
     • praca grupowa – 1 osoba;
     • ćwiczenia wyrównujące, pomagające w opanowaniu umiejętności – 1 osoba;
     • metoda zadań dodatkowych pozwalających na opanowanie umiejętności ponadprogramowych – 1 osoba;
     • dodatkowe tłumaczenie trudniejszych technicznie elementów, dodatkowy pokaz – 1 osoba.

      

     Pytanie 8. Jak organizuje Pan/Pani prace z uczniami zdolnymi?

     • dodatkowe zajęcia  – 9 osób (np. sportowe, społeczne zajęcia rozwijające, teatralne, występy, koła zainteresowań);
     • przygotowanie do konkursów – 5 osób ( jak również organizacja konkursów);
     • dodatkowe zadania, ćwiczenia, karty pracy, projekty, referaty – 10 osób;
     • uczniowie samodzielnie przygotowują na zajęcia dodatkowe informacje z różnych źródeł (Internet, albumy, książki), projekty, które później prezentują klasie – 3 osoby;
     • stosowanie metod aktywizujących – 1 osoba;
     • dodatkowe prace rozwijające zainteresowania humanistyczne (tworzenie krzyżówek, rebusów ortograficznych, pisanie wierszy, wykonywanie plansz, przygotowywanie teczek tematycznych, przygotowanie krzyżówek do omawianych lektur) – 1 osoba;
     • stosowanie meczy sprawdzających przed ważnymi zawodami – 1 osoba;
     • udział w zawodach – 1 osoba.

      

     Pytanie 9. Czy uczniowie szkoły, w której Pan/Pani pracuje biorą udział w konkursach?

                                                                     

          Wśród wymienianych przez ankietowanych konkursów znalazły się: przedmiotowe, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, wokalne, recytatorskie, teatralne, Ogólnopolski Konkurs Ekstraklasa, katechetyczne, gminny konkurs z języka angielskiego, tematyczne (wiedza o JP II), opowiadanie bajek.

     Pytanie 10. Czy organizuje Pan/Pani zajęcia pozalekcyjne?

                                                                         

           Na pytanie jakie ankietowani odpowiadali: socjoterapeutyczne, społeczne zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia teatralne, na terenie parafii, wyrównawcze, przygotowujące do konkursów, artystyczne, UKS – przygotowanie do zawodów.

      

     Wywiad z dyrektorem został przeprowadzony w dniu 22 maja przez zespół do spraw ewaluacji.

     Pytanie 1. Jakie potrzeby uczniów rozpoznano w szkole?

     Odp. dyrektora: rozwijanie zainteresowań, pomoc w nauce.

     Pytanie 2. Z jakiej formy pomocy (wsparcia) korzystają uczniowie?

     Odp. dyrektora: zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, koła rozwijające zainteresowania.

     Pytanie 3. Z jakimi instytucjami została nawiązana współpraca w celu:

     1. wspierania uczniów w trudnej sytuacji;

     Odp. dyrektora: GOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, kuratorzy sądowi, pedagog.

     1. eliminowania zagrożeń?

     Odp. dyrektora: GOPS, sąd rodzinny, policja – wydział do spraw nieletnich, pedagog.

     Pytanie 4. W jakich formach doskonalenia zawodowego uczestniczą Pani pracownicy?

     Odp. dyrektora: większość nauczycieli uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego podnosząc swoje kwalifikacje, które służą wyrównywaniu szans edukacyjnych. Są to min.  konferencje, warsztaty metodyczne, kursy. Szczegółowy wykaz dostępny jest w dokumentacji szkolnej.

     Pytanie 5. Czy szkoła stara się pozyskać dodatkowe fundusze na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych?

     Odp. dyrektora: projekt unijny „Szkoła Radości i Przyjemności” – klasy 0 – IV; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, telewizor, DVD, komputery przenośne.

     Podsumowanie

          Szkoła rozpoznaje potrzeby edukacyjne uczniów na podstawie rozmów z rodzicami, opinii i orzeczeń poradni, badań dojrzałości szkolnej. Główne działania zwiększające  szanse edukacyjne koncentrują się na organizacji zajęć wspierających rozwój dziecka. Mają oni możliwość pobierania nauki w klasach z nauczycielem wspomagającym, mogą korzystać z pomocy pedagoga, logopedy oraz społecznych zajęć wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijających dla uczniów uzdolnionych. Szkoła umożliwia uczniom udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych szkolnych i pozaszkolnych, zawodów sportowych, konkursach artystycznych. W szkole istniej system nagradzania uczniów za osiągnięciach w różnych dziedzinach. Osiągnięcia uczniów dokumentowane są przez szkołę w postaci wykazów, sprawozdań, informacji na stronie internetowej szkoły oraz kronice szkolnej. Ponadto dyplomy, wyróżnienia, puchary są umieszczone w widocznych miejscach na terenie placówki. Informacje o indywidualnych osiągnięciach uczniów np. wyróżnieniach są ogłaszane i wręczane przez dyrektora szkoły na apelach. Szkoła podejmuje wiele starań dla ograniczenia nierówności wynikających ze zróżnicowania statusu ekonomicznego rodzin uczniów w tym celu współpracuje z wieloma instytucjami, np. GOPS, PPP. Przyznawane są stypendia socjalne, dofinansowanie do podręczników i wycieczek, akcje charytatywne. Szkoła rozpoznając potrzeby edukacyjne podejmuje realizację projektu unijnego (SZKOŁA RADOŚĆI I PRZYJEMNOŚCI) jak również doposażenie pracowni w pomoce naukowe.

     Opracowały:
     Elżbieta Kołodziejczyk
     Anna Wojtan

      

     RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W JÓZEFINIE

     Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

     Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityka oświatową państwa. 

     Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

     Wymaganie 1.4  Respektowane są normy społeczne.

     1. Charakterystyka badania

     Celem badania było:

     • Zebranie informacji o przestrzeganiu regulaminu zachowania;
     • Określenie miejsc, w których uczniowie czują się mało bezpiecznie,
     • Analizowanie ocen z zachowania (semestralnych i końcoworocznych);
     • Ocena podjętych działań eliminujących zagrożenia, wzmacniających właściwe zachowania pod względem ich skuteczności;
     • Próba badawcza:

     W celu uzyskania wyników przeprowadzono badania za pomocą:

     • ankiet, które skierowane były do uczniów klas: IVA, IVB i VIA, rodziców i nauczycieli;
     • analizy dokumentów  (dzienniki lekcyjne, regulaminy, plany wychowawcze, plan pracy Samorządu Uczniowskiego, protokoły: RP i zespołów wychowawczych, dokumentacja pedagoga i dyrektora, notatki – sprawozdania z kontaktów
      z rodzicami, kontakty indywidualne i grupowe);
     • obserwacji pracy nauczycieli.

     Badaniu poddani zostali uczniowie obecni na zajęciach w dniu przeprowadzania ankiet, rodzice obecni na spotkaniach z wychowawcami oraz ci, którzy wypełnili ankiety przekazane przez dzieci w domu, jak również nauczyciele.

     Uczniowie:

     • Klasa IVA – liczba ankietowanych uczniów – 23 ;
     • Klasa IVB – liczba ankietowanych uczniów – 27;
     • Klasa VIA – liczba ankietowanych uczniów – 24;

     Razem ankietowanych uczniów – 74 (tj. 47,4% uczniów klas IV – VI).

     Rodzice:

     • Klasa IVA – liczba ankietowanych rodziców – 15 (tj. 54% - rodziców z danej klasy);
     • Klasa IVB – liczba ankietowanych rodziców – 20 (tj. 69% - rodziców z danej klasy);
     • Klasa VIA – liczba ankietowanych rodziców – 14 (tj. 52% - rodziców z danej klasy);

     Nauczyciele – liczba ankietowanych nauczycieli – 30 (93,8% - wszystkich nauczycieli).

     1. Analiza ilościowa.

     Uczniowie.

     Wśród wybranej grupy uczniów naszej szkoły przeprowadzono ankietę składającą się z dziesięciu pytań.

     Po przeanalizowaniu ankiet (pyt. 1, 2) można stwierdzić, że uczniowie przeważnie czują się bezpiecznie na lekcji – 86,5% (czasami tak – 9,5%) ankietowanych oraz podczas przerw 71,6% (czasami tak – 21,6%), jak również na boisku – 74,3% (czasami tak – 20,3%). Bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa mają uczniowie klas IV, nieco mniej bezpiecznie czują się uczniowie klasy VI. 44,6% ankietowanych odpowiedziało, że w szkole nie ma miejsca, w którym czuje się mało bezpiecznie (pyt. 5). Mniejsze poczucie bezpieczeństwa: korytarz szkolny (miejsce spędzania przerw) – 24,3%, szatnia – 24,3%, schody i toalety – 20,3%. Uczniowie wskazują również jako mało bezpieczne środki transportu -18,9%.

     Uczniowie w trudnej sytuacji najczęściej zwrócą się (pyt. 4) do rodziców – 75,7%,
     w następnej kolejności do nauczycieli – 66,2%,  do kolegów – 56, 8%. Zaufaniem obdarza również innych pracowników szkoły (dyrektor, pedagog, sekretarka szkolna).

     Uczniowie w przeważającej większości znają dokumenty, które określają właściwe zachowania (tj. Statut Szkoły, Konwencja Praw Dziecka, Kodeks Klasowy).

     Uczniowie doskonale znają zasady obowiązujące w szkole (pyt. 7) – 91,9% ankietowanych. Większość uczniów (48,6%) uważa, że dyżury nauczycieli na przerwach
     (pyt. 8) podnoszą ich poczucie bezpieczeństwa, 31,1% - nie ma w tej kwestii zdania. Ankietowani na pytanie 9 udzielili w większości (60,8%) odpowiedzi, że mają możliwość zgłaszania własnych propozycji dotyczących zwiększanie bezpieczeństwa w szkole.
     Ich pomysły w przeważającej większości są uwzględniane przez nauczycieli – 64,9% (pyt. 10).

     Rodzice.       

     Wśród rodziców uczniów naszej szkoły przeprowadzono ankietę składającą się
     z jedenastu pytań. Otrzymane odpowiedzi pozwoliły na poniższą interpretację.

     95,9% rodziców dzieci uważa, że uczniowie są zapoznawani z normami obowiązującymi w szkole (pyt.1), 4,1% nie wie czy uczniowie są zapoznawani. Nikt z rodziców nie wskazał odpowiedzi negatywnej. 89,8% rodziców uważa, że uczniowie są jasno informowani, jakich zasad postępowania należy przestrzegać w szkole (pyt. 2). Jedynie 4,1% było przeciwnego zdania (2 osoby).

     Na pytanie: „Czy Państwa zdaniem niewłaściwe zachowania uczniów są szybko wychwytywane przez kadrę nauczycielską?” (pyt.3), zdecydowanie twierdząco odpowiedziało 55,1% rodziców, 30,6% (15 osób) rodziców udzieliło przeciwnej odpowiedzi. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 7 rodziców (14,3%).

     Na pytanie: „Czy ma Pan/Pani poczucie, że pożądane zachowania uczniów są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli?” (pyt. 4) większość rodziców odpowiedziała twierdząco (59,2%). Przeciwnego zdania było 20,4% (10 osób). Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 8 rodziców (16,3%).

     Na pytanie: „Czy Pani/Pan uważa, że dziecko czuje się bezpiecznie w szkole (pyt. 5) twierdząco odpowiedziało 73,5% rodziców. Przeciwnego zdania było 22,4% (11 osób). Wśród przyczyn rodzice wymieniali: brak monitoringu, bieganie dzieci. Siedem osób nie udzieliło odpowiedzi związanej z pytaniem.

     Na pytanie: „Czy według Pana/Pani szkoła informuje na bieżąco rodziców
     o zachowaniu swoich dzieci?” (pyt. 6) twierdząco odpowiedziała zdecydowana większość rodziców – 85,7%. Przeciwnego zdania było tylko 6,1% (3 osoby). Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 4 rodziców (8,2%).

     Na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie prezentują sposób zachowania zgodne z normami przyjętymi w szkole?” (pyt.7) twierdząco odpowiedziało 36,7% (18 osób), przeciwnego zdania było 22,4% (11 osób). Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 14 osób (28,6%). Brak doprecyzowania. Rodzice mają możliwość obserwowania zachowań w domu. Te normy wpajają przede wszystkim rodzice.

     59,2% rodziców uznało, że działania podejmowane w szkole eliminują wśród uczniów zagrożenia zachowaniami ryzykownymi (pyt.8), przeciwnego zdania było 14,3% (7 osób). 24,5% ankietowanych osób nie miało zdania na ten temat.

     Wśród najbardziej skutecznych działań podejmowanych przez szkołę (pyt.9) rodzice wymieniają:

     • indywidualna współpraca rodziców z wychowawcą – 57,1%;
     • pochwały – 57,1%;
     • włączanie uczniów w akcje społeczne, imprezy – 38,8%;
     • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – 34,7%;
     • prowadzenie kart oceny zachowania – 32,7%.

     Cztery osoby zgłosiły propozycje innych działań wychowawczych. Są to:

     • więcej rozmów z pedagogiem;
     • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji;
     • rozmowa z dziećmi na temat wychowania;
     • rozmowy z uczniami na godzinach wychowawczych.

     Zdaniem 67,3% ankietowanych rodziców uczniowie prezentują zachowania zgodne
     z normami społecznymi (pyt. 10). Przeciwnego zdania było 6,1% (3 osoby), 25,5% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

     Zdaniem 49% ankietowanych rodziców szkoła uwzględnia inicjatywy uczniów
     w działaniach wychowawczych, przeciwnego zdania było 10,2% (5 osób) 40,8% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

     Nauczyciele.

     Wśród nauczycieli naszej szkoły przeprowadzono ankietę składającą się z dwunastu pytań. Otrzymane odpowiedzi pozwoliły na poniższą interpretację.

     Według ankietowanych nauczycieli (pyt.1), uczniowie naszej szkoły znają zasady zachowania, których respektowania się od nich oczekuje. Twierdząco na to pytanie odpowiada 100% ankietowanych (63% - tak, 37% - raczej tak)

     Na pytanie, w jaki sposób dokonują oceny skuteczności (pyt.2) działań podejmowanych dla zmniejszenia zagrożeń, 83% przez dłuższy czas obserwuje uczniów lub z innymi nauczycielami prowadzi długotrwałą obserwacje, konsultując wyniki, wprowadza zmiany i modyfikuje działania. 6,7% ankietowanych nauczycieli prowadzi takie analizy nieregularnie. 10% nauczycieli nie prowadzi tego typu analiz.

     Jako przykład dokonywania oceny skuteczności działań podają oni (pyt.3):

     • ustalanie zasad, motywowanie, wzmacnianie pozytywnych skutków wypełniania zasad (nagradzanie) i informacja o konsekwencjach niewypełniania zasad wcześniej ustalonych;
     • ankiety;
     • pogadanki na temat zachowań nieadekwatnych do danej sytuacji;
     • konsultacje z pedagogiem szkolnym i dyrektorem, nauczycielami uczącymi w danej klasie. Wypracowanie wspólnej metody postępowania z uczniem, bieżące omawianie skuteczności działań;
     • rozmowy z rodzicami, analiza zachowania ucznia;
     • prowadzenie zeszytu obserwacji uczniów;
     • analiza zachowania poszczególnych uczniów na forum klasy;
     • rady pedagogiczne;
     • analizowanie środowiska domowego uczniów;
     • uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z ich zachowania.

     Nauczyciele w celu oceny skuteczności działań podejmowanych dla wzmocnienia właściwych zachowań (pyt.4) 76,7% przez dłuższy czas obserwuje uczniów lub z innymi nauczycielami prowadzi długotrwałą obserwację, konsultując wyniki, wprowadza zmiany
     i modyfikuje działania. 16,7% ankietowanych nauczycieli prowadzi takie analizy nieregularnie. 6,7% nauczycieli nie prowadzi tego typu analiz.

     Z ankiet (pyt.5) wynika, że 97% nauczycieli (60% - tak, 37% - raczej tak) w działaniach wychowawczych uwzględnia inicjatywy uczniów. Tylko 3%  (1 osoba) odpowiedziało, że nie uwzględnia inicjatyw uczniów w działaniach wychowawczych.

     Przykłady (pyt.6) inicjatyw płynących ze strony uczniów uwzględnianych przez nauczycieli:

     • regulamin i kontrakt uczniów z nauczycielem;
     • przeprowadzanie samooceny zachowania uczniów;
     • wykorzystywanie pomysłów uczniów w pracy nauczyciela;
     • rozmowy z uczniami;
     • pochwały ze strony nauczyciela i klasy oraz kary za nieprzestrzeganie ustalonych wcześniej zasad;
     • „druga szansa” w przypadku okazania skruchy i zadośćuczynienia winy;
     • angażowanie wszystkich uczniów do podejmowania decyzji, tworzenie grup zadaniowych, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych;
     • organizowanie imprez klasowych;
     • udział uczniów w wyjazdach i wycieczkach;
     • nagrody za dobre wyniki w nauce i zachowanie.

     33% nauczycieli twierdzi, że uczniowie zgłaszają propozycje dotyczące zmian
     w działaniach wychowawczych (pyt.7), natomiast 53%, że nie. 14% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

     Na pytanie w jaki sposób w szkole prowadzi się analizę działań mających na celu eliminację zagrożeń (pyt.8) oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań wskazują:

     • zebranie rady pedagogicznej  - 100%;
     • konsultacje z Dyrektorem szkoły – 100%;
     • indywidualne rozmowy z pedagogiem – 77%;
     • spotkania z rodzicami – 90%;
     • współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę – 50%.

     Ankietowani na pytanie, czy uczniowie prezentują sposób zachowania zgodny
     z normami przyjętymi  w szkole (pyt.9), odpowiadają w 23% - tak, 73% - raczej tak, natomiast 3% twierdzi, że nie.

     Nauczyciele w 100% (50% - tak, 50% - raczej tak) uważają, że w szkole są podejmowane działania eliminujące wśród uczniów zagrożenia zachowaniami ryzykownymi.

     Na pytanie czy w szkole podejmowane działania wzmacniają pozytywne zachowania uczniów (pyt.11), ankietowani w 100% odpowiadają pozytywnie (53% – tak, 43% - raczej tak).

     100% nauczycieli uznaje, że uczniowie są zapoznawani z normami obowiązującymi
     w szkole (pyt.12).

     Z obserwacji dyrektora wynika, że nauczyciele po zakończonych zajęciach sprowadzali uczniów do szatni i pełnili tam dyżur podczas ubierania się dzieci natomiast nie zawsze punktualnie rozpoczynali dyżury na przerwie.

                 Analiza dokumentów wykazała, że:

     1. Naruszanie zasad właściwego zachowania jest ewidencjonowane w zeszytach spostrzeżeń, dziennikach lekcyjnych, dzienniku pedagoga szkolnego;
     2. Właściwe zachowania uczniów są rejestrowane (np. w zeszytach spostrzeżeń)
      i promowane poprzez pochwały wychowawcy – nauczyciela na forum klasy, pochwały – wręczenie nagród na forum szkoły. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na stronie internetowej szkoły.
     3. Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę:
     4. ślubowanie uczniów klas pierwszych;
     5. akademie, apele, uroczystości szkolne (11 listopada, 3 maja, Dzień Bezpiecznego Internetu, Rocznica Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, Dzień Patrona, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka);
     6. wspólne kolędowanie;
     7. wigilia i mikołajki klasowe;
     8. akcje charytatywne (Góra Grosza, WOŚP, paczki świąteczne, zbieranie nakrętek plastikowych);
     9. zbiórka makulatury;
     10. wyjazdy na koncerty charytatywne np. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

     Liczba poszczególnych ocen z zachowania:

      

     zachowanie

     I semestr

     koniec roku

     wzorowe

     31

     41

     bardzo dobre

     46

     48

     dobre

     51

     44

      

     128

     133

     poprawne

     23

     23

     nieodpowiednie

     3

     2

     naganne

     1

     0

      

      

      

     1. Analiza porównawcza.

     Z analizy zebranego materiału wynika, że uczniowie naszej szkoły czują się w niej bezpiecznie, podobnie uważają rodzice dzieci.

     Zarówno rodzice, nauczyciele i dzieci uważają, że są jasno informowani jakich zasad postępowania należy przestrzegać.

     Uczniowie doskonale znają zasady zachowania obowiązujące w szkole, tego samego zdania są nauczyciele i rodzice.

     Zdaniem rodziców uczniowie prezentują zachowanie zgodne z normami społecznymi. Warto zwrócić uwagę, że 28,6% (14 osób) rodziców udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.


      

     1. Podsumowanie.

     Mocne strony:

     • uczniowie czują się w szkole bezpiecznie;
     • nie ma w szkole miejsc, w których uczniowie czują się mało bezpiecznie;
     • uczniowie mają zaufanie do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
     • uczniowie wiedzą, jak zachowywać się w szkole;
     • uczniowie mają możliwość zgłaszania własnych propozycji dotyczących bezpieczeństwa;
     • indywidualna współpraca rodziców z wychowawcami, pochwały, udział w akcjach społecznych, zajęcia pozalekcyjne, prowadzenie kart samooceny są najbardziej skutecznymi działaniami wychowawczymi;
     • działania podejmowane w szkole eliminują wśród uczniów zagrożenie zachowaniami ryzykownymi;
     • uczniowie pracują nad poprawą swojego zachowania, osiągają wyższe oceny
      z zachowania;
     • sukcesy uczniów są zauważane i doceniane – dyplomy i puchary znajdują się na szkolnych korytarzach.

     Słabe strony:

     1. uczniowie wskazują, iż mniejsze poczucie bezpieczeństwa mają w szatni,
      na korytarzu, w łazience i na schodach.

      

     1. Wnioski.
     2. należy rozważyć możliwość wprowadzenia monitoringu w szkole;
     3. należy od najmłodszych klas utrwalać nazewnictwo dokumentów tj.: Statut Szkoły, Konwencja Praw Dziecka;
     4. warto sprawdzić (pyt. 7 w ankiecie dla rodziców) dlaczego 28,6% rodziców odpowiedziało „nie wiem” na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie prezentują sposób zachowania zgodne z normami przyjętymi w szkole?”

      

      

      

                                                                                                                           Opracowały:                                          

     1. Elżbieta Kołodziejczyk
     2. Anna Wojtan                
     3. Lilla Marszałek            

      

      

     RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W JÓZEFINIE

     Obszar 2:PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.

     Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy.

     W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

     Wymaganie 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

      

     1. Charakterystyka badania

     Celem badania było:

     • Zebranie informacji o możliwościach edukacyjnych każdego ucznia;
     • Monitoring podjętych działań pozwalających wyrównywać szanse edukacyjne.

      

     1. Próba badawcza:

     W celu uzyskania wyników przeprowadzono badania za pomocą:

     • ankiet, które skierowane były do uczniów klas: IIIA, VB i VIB i rodziców;
     • wywiadu grupowego z nauczycielami;
     • wywiadu z dyrektorem;
     • analizy dokumentów  (dzienniki lekcyjne, regulaminy, plany wychowawcze, plan pracy Samorządu Uczniowskiego, protokoły: RP i zespołów wychowawczych, dokumentacja pedagoga i dyrektora, notatki – sprawozdania z kontaktów
      z rodzicami, kontakty indywidualne i grupowe);
     • obserwacji pracy nauczycieli.

     Badaniu poddani zostali uczniowie obecni na zajęciach w dniu przeprowadzania ankiet, rodzice obecni na spotkaniach z wychowawcami oraz ci, którzy wypełnili ankiety przekazane przez dzieci w domu, jak również nauczyciele.

     Uczniowie:

     • Klasa IIIA – liczba ankietowanych uczniów – 18;
     • Klasa VB – liczba ankietowanych uczniów – 23;
     • Klasa VIB – liczba ankietowanych uczniów – 26;

     Razem ankietowanych uczniów – 67 (tj. 33,3% uczniów klas III – VI).

     Rodzice:

     • Klasa IIIA – liczba ankietowanych rodziców – 16;
     • Klasa VB – liczba ankietowanych rodziców – 10;
     • Klasa VIB – liczba ankietowanych rodziców – 19;

     Nauczyciele– liczba nauczycieli uczestniczących w wywiadzie grupowym – 29 (90,6% - wszystkich nauczycieli).

     1. Analiza ilościowa.

     Uczniowie.

     Wśród wybranej grupy uczniów naszej szkoły przeprowadzono ankietę składającą się z dziewięciu pytań.

     Uczniowie są zapoznawani z WSO (pyt. 1) – 96,83% odpowiedziało tak.
     W zdecydowanej większości są też zapoznawani przez nauczycieli z PSO (pyt. 2) – tak odpowiedziało 65,08%. Zastanawia fakt, że 16 uczniów klasy VI udzieliło odpowiedzi „tylko niektórzy” są zapoznawani z PSO, chociaż wszyscy znają WSO.

     Uczniowie przeważnie znają w całości kryteria oceniania i nagradzania (pyt. 3) – szczególnie uczniowie klas III – V. Uczniowie klasy VI (11 na 26 uczniów) zna je częściowo.

     Na pytanie „Czy w Twojej szkole prowadzone są różnorodne koła zainteresowań?”
     (pyt. 4) twierdząco odpowiedziało 96,83% ankietowanych uczniów. Wszyscy wymieniają te koła.

     Na pytanie „Czy w Twojej szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze?” (pyt. 5) 98,41% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.

     Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (pyt. 6) – tak odpowiedziało 76,19%, ponieważ: zdobywają wiedzę, lubią te zajęcia, są pożyteczne. Wśród przyczyn nieuczestniczenia w zajęciach dodatkowych 3 uczniów (tj. 4,8%)wymieniło brak chęci, 2 osoby (tj. 3,2%) brak czasu i inne.

     88,89% ankietowanych wie o możliwości obniżenia wymagań z niektórych przedmiotów (pyt. 7).

     Na pytanie dotyczące udziału w konkursach organizowanych przez szkołę lub innych organizatorów (pyt. 8) zdecydowana większość ankietowanych (80,95%) odpowiedziała twierdząco. Jako powód wymieniają: radość ze zdobycia nagrody, poszerzanie wiedzy, zdobywanie dobrych ocen. 17,46% na to pytanie odpowiedziało „nie”, podając jako przyczynę m.in. strach przed rywalizacją, niechęć do tego typu wystąpień, brak czasu.

       Uczniowie mają możliwość uzyskania pomocy od różnych osób na terenie szkoły (pyt. 9). W trudnej sytuacji mogą liczyć na kolegów (85,71%), wychowawcę 84,13%), nauczycieli (79,37%), dyrektora szkoły (73,02%), pedagoga (50,79%), pielęgniarkę i innych (36,51%).

     Rodzice.

     Wśród rodziców uczniów naszej szkoły, obecnych na zebraniu, przeprowadzono ankietę składającą się z sześciu pytań. Otrzymane odpowiedzi pozwoliły na poniższą interpretację.

     Znakomita większość ankietowanych rodziców (80%) uważa, że w szkole prawidłowo są rozpoznawane możliwości edukacyjne uczniów (pyt. 1) oraz, że szkoła podejmuje działania, które niosą pomoc dzieciom w nauce – 88,9% (pyt. 2).

     53,3% ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele stosują się do zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (pyt.3). Jeden rodzic udzielił odpowiedzi „nie”, 9 rodziców (tj. 20%) uważa, że tylko niektórzy a 11 rodziców (tj. 24,4%)  odpowiedziało „nie wiem”. Być może w tej grupie znalazły się osoby, których dzieci nie mają opinii z poradni.

     Na pytanie 4: „Czy  Pana/Pani dzieci mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania
     w różnych kołach zainteresowań?” 62,2% badanych odpowiedziało „tak”. Troje rodziców
     (tj. 6,7%) odpowiedziało „nie”, a 31,1% – „nie wiem”.

     Zdecydowana większość rodziców (84,4%) wie o możliwości wsparcia i pomocy
     w kontaktach uczeń – nauczyciel (pyt. 5). Nie udzielono odpowiedzi „nie”. Siedmioro rodziców nie ma wiedzy na ten temat. Możliwe, że nie korzystali z tej formy lub nie interesują się.

     68,9% ankietowanych rodziców jest zadowolonych form pomocy udzielanej uczniom przez szkołę i uważa je za wystarczające (pyt. 6). Trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi.
     9 rodziców (20% ankietowanych) udzieliło odpowiedzi przeciwnej. Motywując swoją odpowiedź 1 osoba odpowiedziała, że ta pomoc jest niewystarczająca, 1 osoba nie widzi potrzeby takiej pomocy i  inne.

     Nauczyciele.

     Wśród nauczycieli naszej szkoły przeprowadzono wywiad grupowy składający się
     z jedenastu pytań. Otrzymane odpowiedzi pozwoliły na poniższą interpretację.

     Wszyscy nauczyciele znają WSO (pyt.1), plan wychowawczy szkoły(pyt. 2).
     Na początku każdego roku szkolnego 100% pytanych nauczycieli zapoznaje uczniów z PSO (pyt. 3). Wszyscy nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów, którzy mają kłopoty w nauce (pyt. 4). Wśród form pomocy uczniom, którzy maja problemy w nauce (pyt. 5) nauczyciele wymieniają:

     • indywidualizacja wymagań;
     • zajęcia wyrównawcze;
     • stopniowanie trudności;
     • pochwały za każdą dobrze wykonaną pracę;
     • wydłużanie czasu pracy;
     • pomoc koleżeńska, dydaktyczna;
     • naprowadzanie;
     • czytanie poleceń;
     • wyznaczanie dodatkowych zadań;
     • skierowanie na badania diagnostyczne i zajęcia terapii pedagogicznej;
     • współpraca z opiekunami oraz nauczycielem – terapeutą;
     • pomoc w trakcie pisania sprawdzianów;
     • pomoc w odrabianiu prac domowych;
     • zgłoszenie do pracownika GOPS;
     • pomoc w uzyskiwaniu informacji na lekcję (biblioteka);
     • dodatkowe zajęcia logopedyczne;
     • w klasach 06 -  zabawy integracyjne, ogólnorozwojowe, doskonalenie analizy i syntezy sylabowej, zabawy matematyczne, zabawy ruchowe.

     Na pytanie dotyczące obniżenia wymagań dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej (pyt. 6) 23 osoby (tj. 79,3%) odpowiedziało „tak”, 5 osób – odpowiedź „nie dotyczy” (np. nauczyciele świetlicy, bibliotekarze). Nauczyciele pracują
     z uczniem zdolnym (pyt. 7). Wśród form pracy wymieniają:

     • dodatkowe zajęcia;
     • praca w grupach;
     • dodatkowe zadania do domu;
     • zadania do samokontroli;
     • ćwiczenia wymagające myślenia przyczynowo – skutkowego;
     • włączanie uczniów do zabaw dramowych;
     • zachęcanie do poszukiwania wiadomości w książkach, Internecie;
     • uczniowie mają dodatkowe teczki, w których zbierają swoje prace;
     • tematy pozwalające poszerzyć zainteresowania i uwzględniające elementy samokształcenia;
     • eksponowanie osiągnięć uczniów;
     • przygotowywanie i uczestnictwo konkursach, zawodach sportowych;
     • prace plastyczno – techniczne do dekoracji;
     • angażowanie w prace biblioteki szkolnej.

     Uczniowie, zdaniem nauczycieli, biorą udział w konkursach organizowanych zarówno przez szkołę, jak i inne organizacje (pyt. 8), np. zawody sportowe (różnego szczebla), konkursy przedmiotowe, konkurs czytelniczy, itp. Nauczyciele organizują zajęcia pozalekcyjne (pyt. 9). Wśród nich wymieniają:

     • bajkoterapia;
     • zajęcia socjoterapeutyczne, komputerowe, wyrównawcze, katechetyczne,  logopedyczne, wspomagające rozwój dziecka;
     • zespół instrumentalny, chór;
     • koła zainteresowań;
     • taniec ludowy;
     • judo;
     • Koło Przyjaciół Książki;
     • UKS;
     • praca z uczniem zdolnym i słabym, konsultacje.

     Pytanie 10: „Czy na lekcjach wychowawczych wzmacniane jest poczucie wartości ucznia?” nauczyciele – wychowawcy udzielili twierdzącej odpowiedzi, podając następujące przykłady:

     • stwarzanie sytuacji, aby nawet najsłabsi uczniowie odnosili sukcesy;
     • rozmowy o przyjaźni;
     • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, uczenie samodzielności;
     • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
     • pochwały na forum klasy;
     • zajęcia i zabawy integrujące;
     • dyplomy – „Wzorowy świetlik”;
     • cykl „Nasze osiągnięcia”;
     • stosowanie nagród ustnych, rzeczowych;
     • dostrzeganie w każdym uczniu czegoś pozytywnego;
     • zapewnienie każdemu uczniowi poczucia odniesienia sukcesu;
     • okazywanie uczniowi zaufania i powierzanie spraw i zadań ważnych;
     • zespół tolerancji wobec dziecka otyłego;
     • pochwały za udział w konkursach, za zaangażowanie w podnoszeniu wyników
      w nauce.

     Nauczyciel uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, min.
     w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (23 osoby – 79,3%), konferencje metodyczne (23 osoby – 79,3%), studia podyplomowe (1 osoba – 3,45%), kursy kwalifikacyjne (5 osób – 17,24%), warsztaty dla nauczycieli, kursy doskonalące, dni skupienia, Międzyszkolny Zespół Samokształceniowy Nauczycieli różnych przedmiotów.

     Analiza dokumentów potwierdza, że uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (wymienionych przez nauczycieli, rodziców i uczniów w ankietach); w planach wynikowych są ujęte treści umożliwiające indywidualizację procesu kształcenia a na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych są realizowane.

     1. Analiza porównawcza.

     Z analizy zebranego materiału wynika, że szkoła rozpoznaje potrzeby edukacyjne uczniów.

     Szkoła podejmuje działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.
     W opinii większości rodziców i nauczycieli podejmowane działania zaspakajają potrzeby edukacyjne uczniów.

     1. Podsumowanie.

     Mocne strony:

     • uczniowie znają WSO, PSO;
     • szkoła prawidłowo rozpoznaje potrzeby edukacyjne uczniów;
     • szkoła daje możliwość prawidłowego rozwoju uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dostosowany czas pracy świetlicy szkolnej, ofertę obiadów i sklepiku szkolnego oraz współpracy z wieloma instytucjami;
     • szkoła prawidłowo organizuje pomoc dla uczniów z szczególnymi potrzebami edukacyjnymi prowadząc zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i przygotowujące do konkursów;
     • szkoła podejmuje działania na rzecz rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez dożywianie uczniów, organizację wyprawki szkolnej, stypendia, organizowanie pomocy materialnej, ubezpieczenia uczniów, dofinansowanie do wyjazdów na basen, przygotowywanie paczek świątecznych, szukanie sponsorów, kierowanie uczniów i rodziców do placówek specjalistycznych;
     • szkoła organizuje pomoc specjalistów: pedagoga, logopedy;
     • szkoła podejmuje działania mające na celu koordynację współpracy różnych instytucji na rzecz szybkiej interwencji i pomocy, współpracuje z kuratorem sądowym
      i rodzinnym;
     • uczniowie mają możliwość uzyskania pomocy w trudnej sytuacji;
     • osiągnięcia uczniów są dokumentowane przez szkołę, a laureaci nagradzani
      w obecności społeczności szkolnej;
     • nauczyciele, po uprzednim rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych uczniów, uczestniczą
      w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

      

     1. Wnioski.
     2. W planie tygodniowych zajęć należy uwzględnić zajęcia dodatkowe umożliwiające uczestniczenie w nich większej liczbie uczniów.
     3. Szerzej propagować informacje o organizowanych konkursach (może tablica ogłoszeń, strona internetowa).
     4. Wykorzystać stronę internetową szkoły do prezentacji ofert kół zainteresowań rodzicom.
     5. Zwiększyć ofertę dla klas I – III.

                                                                                                         Opracowały:                                     

     1. Elżbieta Kołodziejczyk
     2. Anna Wojtan                
     3. Lilla Marszałek