• Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
     w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

      

     Podstawa prawna:
     1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
     2. Statut Szkoły Podstawowej w Józefinie.

     Regulamin zawiera:
     I. Postanowienia ogólne.
     II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
     III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
     IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
     V. Przepisy końcowe.

     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1.

     W Szkole Podstawowej w Józefinie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

     § 2.

     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

     § 3.

     Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

     § 4.

     Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. (Regulamin wyborów do Samorządu uczniowskiego stanowi załącznik nr 1)

     § 5.

     Celem działania Samorządu jest:
     1. Uczenie się demokratycznych form współżycia,
     2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
     3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

     § 6.

     Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
     1. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami.
     2. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
     3. Rozwijania swoich zainteresowań.
     4. Korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich.
     5. Wydawanie gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów.
     6. Nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
     7. Wyboru Opiekuna Samorządu.

     § 7.

     Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

     § 8.

     Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.

     § 9.

     Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi Szkoły.

     § 10.

     W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, Samorząd może przeprowadzać ankiety.

     II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

     § 11.

     Organami Samorządu są:
     1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
     2. Rada Samorządu Uczniowskiego,
     3. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych,
     4. Rady Klasowe.

     § 12.

     1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
     2. Organy Samorządu zobowiązane są raz na semestr składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

     § 13.

     Prawo do udziału w Zebraniu Przewodniczących Rad Klasowych mają wszystkie samorządy klasowe.

     § 14.

     1. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zwoływane jest na wniosek:
     a) Przewodniczącego Samorządu,
     b) Rady Samorządu,
     c) Co najmniej 1/5 uczniów Szkoły.
     2. Powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

     § 15.

     Do kompetencji Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych należy:
     a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie opinii o pracy Samorządu, Przewodniczącego i sekcji Samorządu.
     b) prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań.
     c) wybór nauczyciela, będącego opiekunem Samorządu,
     d) uchwalenie Regulaminu Samorządu.

     § 17.

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
     a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
     b) kieruje pracą Samorządu,
     c) przewodniczy Zebraniu Przewodniczących Rad Klasowych,
     d) organizuje współdziałanie Samorządu z Radami Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole

     § 18. 

     Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 12 osób:
     a) Przewodniczącego,
     b) Zastępcy Przewodniczącego,
     c) Sekretarza – protokolanta zebrań samorządowych,
     d) Przewodniczących i członków sekcji powołanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego,
     e) Rzecznika do spraw uczniów klas IV – VI,
     f) Przewodniczącego sekcji informacyjnej (gazetka szkolna),


     § 19.

     Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z Opiekunem Samorządu. 

     § 20.

     Rada Samorządu:
     a) zwołuje Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych,
     b) opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt prac Samorządu,
     c) ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i Uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

     § 21.

     Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

     § 22.

     Członków Zarządu wybiera Rada Samorządu spośród siebie na pierwszym w roku zebraniu nowego Samorządu w głosowaniu tajnym.

     § 23.

     Do zadań Zarządu należy:
     a) opracowanie programu prac Samorządu,
     b) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców –rzecznik ,
     c) prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu.

     § 24.

     Na czele Zarządu stoi Przewodniczący Rady Samorządu.
     1. Do zadań Przewodniczącego należy:
     a) realizacja programu prac Samorządu,
     b) nadzór nad pracami sekcji,
     c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas.
     2. Członkiem Zarządu jest zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu.
     3. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
     4. Funkcję rzecznika do spraw uczniów klas IV – VI pełni w szkole Przewodniczący Rady Samorządu i w tej roli:
     a) reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, 
     b) wyznacza w klasach łączników, z którymi ściśle współpracuje.
     5. Sekretarz – protokolant, jako członek Zarządu, ma za zadanie:
     a) wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
     b) prowadzenie dokumentacji Samorządu.

     § 25.

     1. Do realizacji swych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje.
     2. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni 3 –4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
     3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
     4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują całą kadencję) lub nadzwyczajny (doraźny).
     5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
     a) nazwę sekcji,
     b) okres jej istnienia,
     c) skład osobowy.
     6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

     § 26.

     Do zadań Sekcji należy:
     1. Organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja.
     2. Wybór i współpraca z opiekunem Samorządu oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji.
     3. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

     III. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     § 27.

     1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
     2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
     3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
     4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.


     IV. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

     § 28.

     1. Regulamin Samorządu.
     2. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
     3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
     4. Zeszyt protokółów posiedzeń samorządowych.
     5. Semestralne sprawozdania z działalności Samorządu.
     6. Księga wpływów i wydatków.


     § 29.

     Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

     § 30.

     Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

     § 31.

     Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

     § 32.

     Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

     § 33.

     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

     V. PRZEPISY KOŃCOWE

     § 34.

     1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1)
     2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły, a jego egzemplarz jest widoczny na gazetce samorządowej.

      
     REGULAMIN WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W JÓZEFINIE

     § 1.

     Na przewodniczącego Samorządu uczniowskiego naszej szkoły może kandydować każdy uczeń wytypowany przez swoją klasę ( po 4 kandydatów z każdej klasy IV –VI ).

     § 2.

     Kandydat na przewodniczącego SU musi uzyskać poparcie przynajmniej 6 uczniów, potwierdzone przez popierającego własnoręcznym podpisem na specjalnej karcie, które dostarczy kandydatowi opiekun SU.

     § 3.

     Wybory mają charakter tajny. Każdy uczeń zaznacza swój głos znakiem „X” w rubryce „Tak” obok 12 nazwisk uczniów, których popiera w wyborach. Postawienie więcej niż 12 znaków „X” będzie uważane za głos nieważny. Karty do głosowania dostarcza Szkolna Komisja Wyborcza w dniu głosowania. Dla jednego ucznia jest przeznaczona tylko jedna karta.

     § 4.

     Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.

     § 5.

     Jeżeli dwie lub więcej osób zdobyły tę samą, maksymalną ilość głosów, odbywa się druga tura wyborów. 

     § 6.

     Trzy osoby, które uzyskały mniej głosów niż Przewodniczący, ale najwięcej spośród pozostałych kandydatów, zostają członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Pozostałych 8 uczniów, to przewodniczący i członkowie sekcji powołanych przez SU.