• Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

    •                  Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

      

     Zadania i cele RSU:

     1. Rada Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
     • być przedstawicielem społeczności uczniowskiej wobec Rady Pedagogicznej;
     • w razie potrzeby zwołanie zebrania wszystkich uczniów;
     • podejmowanie wszelkich działań wynikających z potrzeby chwili, mających na celu dobro uczniów, społeczności szkolnej itp.
     • przeprowadzać różnego rodzaju akcje wynikające z potrzeb innych ( np. akcje charytatywne na rzecz domów dziecka, biednych i chorych dzieci, schronisk dla zwierząt, zbiórka surowców wtórnych itp.);
     • współpracować z innymi organizacjami w szkole.

      

     1.Samorząd Uczniowski prowadzi w szkole działalność w ramach czterech sekcji:

     • I - ds. kultury i rozrywki;
     • II - ds. porządku i dyscypliny;
     • III - ds. nauki
     • IV - ds. estetyki w szkole

      

     I. Plan pracy sekcji ds. kultury i rozrywki

      

     l.p.

     Zadania

     Sposoby realizacji

     Termin

     Wykonawca

     Uwagi

      

      

     1.  Pomoc w przygotowywaniu apeli organizowanych przez inne organizacje szkolne  (np. z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, Dnia Kobiet, Święta szkoły,  Dnia Matki, Konstytucji 3 Maja itp.)

     praca ciągła

     RSU + uczniowie

      

     1.  Apele szkolne dotyczące:
     1. omawiania i rozliczania zadań realizowanych przez uczniów,
     2. zachowania uczniów,
     3. ogłaszania ważnych informacji
     4.  oceny dyżurów szkolnych

      

     raz na  2 miesiące

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak i

     p. Elżbieta Kołodziejczyk +RSU

      

     2.

     Nadzór nad redagowaniem gazetek tematycznych w klasach.

     1.  Ocena wykonania gazetek, przyznanie punktów dla klasy.

     zgodnie z kalendarzem zdarzeń.

     Opiekun p. Jolanta Walerysiak  + RSU

      

     1.  Konkurs na najładniejszy kartę świąteczną

     XII 2014

     Uczniowie z klas IV - VI

      

      

     3.

      

      

      

     Współpraca z innymi organizacjami, nauczycielami i wychowawcami.

     1. Pomoc w organizacji wycieczek szkolnych do kina, teatru, muzeów, rajdów rowerowych i pieszych.

      

     praca ciągła

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak + nauczyciele i uczniowie.

      

     4.

     Organizacja dyskotek szkolnych.

     1. Zorganizowanie dyskoteki oraz zbiórka pieniędzy na „Górę grosza”  (na rzecz biednych dzieci  z domów dziecka)

      

     XI 2014

      Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak i p. Elżbieta Kołodziejczyk

     nauczyciele wychowawcy,

     rodzice 

     uczniowie

      

     1. Wybory Miss i Mister Szkoły.

      

     01.XII 2014

     Opiekun SU  p. Jolanta Walerysiak i p. Elżbieta Kołodziejczyk -

     wicedyrektor, nauczyciele, wychowawcy,

      

      

      

     1. Zorganizowanie akcji na rzecz biednych dzieci  (zbiórka pieniędzy i przygotowanie paczek ze słodyczami z okazji Świąt Bożego Narodzenia ).

      

     XII.2014

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak i p. Elżbieta Kołodziejczyk, SU +

     uczniowie

      

     1. Mikołajkowy wieczór filmów dla klas IV-VI
     • Wspólne gry i zabawy
     • Oglądanie ciekawych filmów

      

     05.XII 2014

     (z piątku na sobotę)

     Opiekun SU, nauczyciele, rodzice

      

     1. Wspólne kolędowanie

     XII 2014

     nauczyciele, dyrekcja szkoły,

     uczniowie

      

     1. Dyskoteka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
     • Zorganizowanie loterii fantowej

      

     I. 2015

     Opiekun SU p.Jolanta Walerysiak i p. Elżbieta Kołodziejczyk,

     rodzice

      

     1. Zabawa karnawałowa dla klas 0, I-VI

     I lub II 2015

     Nauczyciele, wychowawcy, rodzice.

      

     1. „Walentynki” – dyskoteka z konkursami

      

     II.2015

     Opiekunowie SU

      

     1. „Szkolne Święto Wiosny”.
     • Konkursy zaproponowane przez klasy.

     -graj w zielone (zielony element stroju)

     -wiosenne inspiracje

     • Wiosenny pokaz mody
     • Dyskoteka
     • Wiosenny festiwal piosenki

      

     21. III.2015

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak, p. Elżbieta Kołodziejczyk,

      

      

     1. Wiosenne spotkanie uczniów klas IV-VI
     • Gra  „Podchody w lesie”
     • Konkursy i zabawy

      IV 2015

     (z piątku na sobotę)

     Opiekun SU, nauczyciele, rodzice

      

     1. Dyskoteki bez specjalnych okazji

     raz w miesiącu.

     Opiekun SU + nauczyciele + rodzice

      

      

     II. Plan pracy sekcji ds. porządku i dyscypliny.

     L. p.

     Zadania

     Sposoby realizacji

     Termin

     Wykonawca

     Uwagi

     1.

     Wybory nowej Rady Samorządu Uczniowskiego

      

     1. Wybory do rad klasowych.

      

     IX 2014

     wychowawcy i uczniowie

      

     1. Przygotowania do wyborów szkolnych – kampania wyborcza

       2 tygodnie września 2014

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak, wychowawcy klas, uczniowie

      

     1. Wybory nowej RSU.

      

     X. 2014

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak, p. Elżbieta Kołodziejczyk, komisja wyborcza,

      

     1. Powołanie z nowej RSU komisji i przydzielenie zadań

     X. 2014

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak , wybrani uczniowie.

      

     2.

     Realizacja przydzielonych zadań

     1. Co tygodniowy przydział dyżurów szkolnych klas IV-VI, nadzór i ocena.
     2. „Niepytany numerek”

     raz w tygodniu

      

     raz na dzień

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak  + zarząd RSU

      

      

      

     3.

     Zorganizowanie  konkursu ogólnoszkolnego

     „Najlepsza klasa w szkole”.

     1. Uaktualnienie regulaminu konkursu.
     2. Realizacja zadań konkursu.
     3. Ogłoszenie wyników konkursu.

     IX. 2014

     praca ciągła

     VI.2015

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak  + wychowawcy + rodzice + uczniowie

      

      

     4.

     Wdrażanie samodyscypliny wśród uczniów.

     1. Pogadanki w klasach.
     2. Ocena efektywności działań.
     3. Prawidłowe reagowanie w sytuacjach konfliktowych

      

     praca ciągła

      

     praca ciągła

     wszyscy nauczyciele, uczniowie,

     wszyscy nauczyciele, uczniowie, pracownicy

      

      

     5.

     Bezpieczeństwo i ochrona przyrody (ŚDOP)

     1. Zorganizowanie Konkursu „Jeden z dwunastu” dla kl. IV –VI o ochronie przyrody i zasadach bezpieczeństwa uczniów z okazji Światowego Dnia Ochrony Przyrody.

      

     5.VI 2015

     p. J. Walerysiak,

     p. E. Kołodziejczyk

     p. M. Pater

      

      

     III. Plan pracy sekcji ds. nauki

     L.p.

     Zadania

     Sposoby realizacji

     Termin

     Wykonawca

     Uwagi

     1.

     Podnoszenie wyników w nauce

     1. Pomoc w organizowaniu tematycznych konkursów wiedzy i aktywny w nich udział.

      

     praca ciągła

     uczniowie, Rada i Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak,  nauczyciele

      

     1. Zorganizowanie „kącika” najlepszych uczniów w nauce i zachowaniu.

     raz na półrocze

     Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak  + zarząd RSU

      

      

      

     1. Organizowanie kół pomocy koleżeńskiej w klasach dla uczniów mających problemy w nauce.

     praca ciągła

     wychowawcy, uczniowie klas IV-VI,

      

      

      

      

     IV. Plan pracy sekcji ds. estetyki w szkole

     L.p.

     Zadania

     Sposoby realizacji

     Termin

     Wykonawca

     Uwagi

     1.

     Nadzór i dbanie o estetykę tablic informacyjnych i tematycznych w szkole

     1. Przypinanie różnych informacji dotyczących działań Samorządu Uczniowskiego.
     2. Kontrolowanie i uzupełniania brakujących elementów oraz szpilek na dokumentach informacyjnych znajdujących się na tablicach ogłoszeń w szkole.

      

     praca ciągła

     Rada  i Opiekun SU p. Jolanta Walerysiak

      

      

     Rada Samorządu Uczniowskiego                                                           Opiekun Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                                                   Jolanta Walerysiak,                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  Elżbieta Kołodziejczyk