• Regulaminy

    •  Regulamin wypożyczalni

      

     1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pozostali pracownicy szkoły.
     2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca.
     3. Każdy użytkownik biblioteki powinien zapoznać się z regulaminem.
     4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
     5. Książki można wypożyczyć na okres 2 tygodni.
     6. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może przedłużyć wyznaczony w punkcie 5 okres.
     7. Uczeń może mieć na swoim koncie nie więcej niż 3 książki jednocześnie.
     8. Przed wypożyczeniem lektury obowiązkowej omawianej na języku polskim uczeń ma obowiązek zwrotu lektury już omówionej (w przypadku braku zwrotu uczeń może nie otrzymać kolejnej lektury).
     9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie książki (poplamienie, zamoczenie, uszkodzenie stron – rozdarcie, pomazanie, itp.)
     10. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
     11. W czerwcu książki powinny zostać zwrócone.
     12. Uczniowie, pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą oraz rodzice, którzy korzystali ze zbiorów biblioteki i wyprowadzają się zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia z biblioteką.
     13. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarze mogą żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
     14. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

      

      

      

     Regulamin czytelni

      

     1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

     2. Do czytelni wchodzimy bez płaszczy i teczek.

     3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

     4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego i czasopism.

     5. Z w/w zbiorów uczniowie mogą korzystać tylko na miejscu.

     6. Zbiory czytelni udostępnia bibliotekarz.

     7. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

     8. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi (dyżurnemu z aktywu bibliotecznego).

     9. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić, itp.) a zauważone uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.

      

      

      

     Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

      

      

     13. Po zakończonej pracy stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.

     14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, opiekun ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

     1. Uczniowie w pracowni mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
     2. Na stanowisku z komputerem nie można spożywać posiłków i pić napojów.
     3. W pracowni odbywają się tylko zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
     4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować opiekuna.
     5. W pracowni nie wolno używać własnych urządzeń przenośnych pamięci (pendrive, płyt CD) oraz jakiegokolwiek oprogramowania.
     6. Bez porozumienia z nauczycielem uczniowie nie mogą sami zmieniać nazw katalogów, plików.
     7. Składanie własnych i usuwanie istniejących plików na dyskach twardych jednostki jest zabronione.
     8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
     9. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
     10. Nie wolno przeglądać i przechowywać plików o treści sprzecznej
      z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
     11. Nie wolno wykorzystywać komputerów do gier komputerowych.
     12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
     13. Po zakończonej pracy stanowisko komputerowe należy pozostawić
      w idealnym porządku.
     14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, opiekun ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

      

     2. Na stanowisku z komputerem nie można spożywać posiłków i pić napojów.

     3. W pracowni odbywają się tylko zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.

     4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować opiekuna.

     5. Do pracowni nie wolno wnosić własnych dyskietek, płyt CD oraz jakiegokolwiek oprogramowania.

     6. Bez porozumienia z nauczycielem uczniowie nie mogą sami zmieniać nazw katalogów, plików.

     7. Składanie własnych i usuwanie istniejących plików na dyskach twardych jednostki jest zabronione.

     8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

     9. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.

     10. Nie wolno przeglądać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

     11. Nie wolno wykorzystywać komputerów do gier komputerowych.

     12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.

      

     Regulamin udostępniania i użytkowania darmowych podręczników
     oraz innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
     Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

      

     §1 Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

     1. rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
     2. podręcznikach/materiałach edukacyjnych - należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej,

      

     §2. Zasady wypożyczania podręczników.

          W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie podręczników określa się następujące, szczegółowe warunki udostępniania i użytkowania:

          Każdy uczeń objęty programem  bezpłatnego podręcznika szkolnego ma prawo do korzystania z niego według następujących zasad:

     1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego są własnością biblioteki szkolnej i wypożyczane są uczniom za pośrednictwem wychowawcy klasy.
     2. Każdy egzemplarz podręcznika jest opatrzony pieczęciami bibliotecznymi i ma nadany numer zgodny z zapisem w bibliotecznej księdze inwentarza podręczników. Numer zostaje przypisany indywidualnie każdemu uczniowi. Dodatkowo wychowawca klasy wpisuje w podręczniku, w miejscu do tego przeznaczonym, imię i nazwisko ucznia, który korzysta z danego egzemplarza.
     3. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wypożycza rodzic w szkole, własnoręcznie kwitując odbiór na liście.
     4. Podręczniki wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić za pośrednictwem wychowawcy klasy do szkolnej biblioteki w ostatnim tygodniu nauki w szkole.
     5. Podręczniki należy niezwłocznie oddać do biblioteki szkolnej również w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły lub innych zdarzeń losowych.
     6. Podręczniki należy przechowywać w okładce, chronić przed zniszczeniem lub utratą. Nie wolno w nich dokonywać żadnych zapisów oraz zaznaczeń.
     7. Rodzic zobowiązany jest na bieżąco dokonywać drobnych napraw podręcznika lub ewentualnej wymiany okładki.
     8. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki – nauczyciel bibliotekarz i wychowawca klasy dokonują oględzin stanu podręczników, określając stopień ich zużycia.
     9. W przypadku znacznego zużycia, wykraczającego poza ich zwykłe użytkowanie, bądź ich zniszczenia, rodzic zobowiązany jest pokryć koszty zakupu nowego podręcznika, wg wartości określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
     10. W przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika przez ucznia rodzice zobowiązani są dokonać wpłaty według wyceny Ministerstwa Edukacji Narodowej kwoty  na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać „zwrot za podręcznik część……..” podając numer jednej z części. Dowód przelewu należy przekazać wychowawcy.
     11. Koszt danego egzemplarza podręcznika podany będzie do wiadomości w sekretariacie i bibliotece szkolnej.
     12. Podręczniki (części podręczników) zostaną wypożyczone we wrześniu, pozostałe zgodnie z realizacją Podstawy Programowej.

      

     §3. Zasady udostępniania materiałów ćwiczeniowych

     1. Każdy uczeń otrzymuje za pośrednictwem wychowawcy klasy bezpłatny zestaw materiałów ćwiczeniowych:
     2. Materiały ćwiczeniowe, o których mowa w punkcie 1., zostają przekazane dzieciom do użytku w danym roku szkolnym przez bibliotekę szkolną za pośrednictwem wychowawcy klasy i w bieżącym roku szkolnym nie podlegają zwrotowi.
     3. Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają we wrześniu, kolejne części wynikające z realizacji Podstawy Programowej w późniejszych terminach.
     4. Wychowawcy klas podpisują uczniom w/w materiały w miejscu do tego przeznaczonym.

      

     §4 .Rodzice przy odbiorze podręczników podpisują stosowne oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.  

      

     Józefina dn. 01.09.2014

      

     1. Uczniowie w pracowni mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.

     2. Na stanowisku z komputerem nie można spożywać posiłków i pić napojów.

     3. W pracowni odbywają się tylko zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.

     4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować opiekuna.

     5. Do pracowni nie wolno wnosić własnych dyskietek, płyt CD oraz jakiegokolwiek oprogramowania.

     6. Bez porozumienia z nauczycielem uczniowie nie mogą sami zmieniać nazw katalogów, plików.

     7. Składanie własnych i usuwanie istniejących plików na dyskach twardych jednostki jest zabronione.

     8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

     9. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.

     10. Nie wolno przeglądać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

     11. Nie wolno wykorzystywać komputerów do gier komputerowych.

     12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.

     13. Po zakończonej pracy stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.

     14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, opiekun ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.