• Regulamin Rady Rodziców

    • Regulamin Rady Rodziców
     przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie


     Art 1.

     Regulamin niniejszy określa organizację i działalność rady rodziców w Szkole Podstawowej w Józefinie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).


     Art. 2.

     1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:
     a) reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
     b) ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,
     c) współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno - wychowawczej i polepszaniu jej wyników.

     2. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

     Art. 3.

     Kadencja rady rodziców trwa jeden rok. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady lub jej komórek organizacyjnych powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebranie rodziców.

     Art. 4.

     Członkowie rady rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.

     Art. 5.

     Jako organizacja wewnątrzszkolna rada rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

     Art. 6.

     Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę rodziców oraz z zasiłków, darowizn i dotacji.

     Art 7.

     Rada rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:
     a) szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej,
     b) uświadamiania rodzicom konieczność regularnego posyłania dzieci do szkoły, zapewniania im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do odrabiania zadanych lekcji,
     c) oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,
     d) organizowania pomocy wychowawczo - opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych dzieci, które nie mają niezbędnej opieki i warunków kształcenia się,
     e) organizowania dożywiania, wycieczek i wczasów dla dzieci i młodzieży,
     f) utrzymywania na należytym poziomie warunków higieniczno - sanitarnych szkoły i odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci,
     g) zaspokajania potrzeb materialnych szkoły,
     h) pomoc w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
     i) zapewniania warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań istniejącym w szkole.

     Art. 8.

     Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami rady pedagogicznej.

     Art. 9.

     1. Wybory do rady rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
     2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona radę oddziałową.
     3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
     4. Rada oddziałowa wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i skarbnika.
     5. Do udziału w wyborach do rady oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane przez jednego rodzica.
     6. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
     7. Wybory do rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
     8. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rady rodziców reprezentuje dany oddział.
     9. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu rady rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala rada rodziców.
     10. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu rady rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków dyrektora szkoły. Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od terminu wyborów.

     Art. 10.

     Rada rodziców wybiera ze swojego grona prezydium. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący rady rodziców, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

     Art. 11.

     1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
     2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
     3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
     4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.
     5. Komisja rewizyjna nadzoruje prace rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku komisja rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

     Art. 12.

     Prezydium działa w imieniu rady szkoły, wykonuje uchwały ogólnego zebrania rodziców oraz prowadzi prace bieżące (w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych rady rodziców i zebrań ogólnych rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). W miarę potrzeb rada rodziców może organizować spośród swoich członków komisje. Do prac w tych komisjach mogą być powołani również rodzice spoza rady rodziców.

     Art. 13.

     Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej dwa razy w roku. Do jego zadań należy:
     1. wybór członków rady rodziców szkoły, zgodnie z Art. 9,
     2. wybór komisji rewizyjnej /co najmniej 3 osoby spoza składu rad oddziałowych biegłych w problematyce finansowej/,
     3. przyjęcia sprawozdania z działalności ustępującej rady rodziców szkoły i sprawozdania komisji rewizyjnej.

     Art. 14.

     Prezydium rady rodziców opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad oddziałowych. Dokumenty te zatwierdza rada rodziców w pełnym składzie.

     Art. 15.

     Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku. Prowadzi je rada oddziałowa. Zebranie zwołuje rada w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

     Art. 16.

     Zebrania rady rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku szkolnym. Zebrania prezydium rady rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym.

     Art. 17.

     Uchwały wszystkich zebrań /z ogólnym zebraniem rodziców włącznie/ zapadają większością głosów. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły zawiesza ją i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do arbitrażu - do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą.

     Art. 18.

     Dokumentacja z pracy rady rodziców szkoły i rad oddziałowych przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

     Art. 19.

     Fundusze rady rodziców szkoły mogą być użyte na cele określone w Art. 2, oraz w Art. 7 i Art. 14. Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny przyjętego przez plenum rady rodziców szkoły.

     Art. 20.

     Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

     Art. 21.

     Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek/ jak w Art. 6/ zajmują się skarbnicy rad oddziałowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły.

     Art. 22.

     Rada rodziców szkoły prowadzi własną rachunkowość wg przepisów regulujących sposób prowadzenia rachunkowości. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik.

     Art. 23.

     Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo - gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowych rady rodziców szkoły z dokumentami, celowości i prawidłowości wydatków rady rodziców.

     Art. 24.

     Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności rady rodziców na żądanie dyrektora szkoły.

     Art. 25.

     O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo, na piśmie, radę rodziców szkoły i dyrektora.

     Niniejszy regulamin został przyjęty na ogólnym zebraniu rodziców.