• Terapia pedagogiczna

    •  

     Celem zajęć terapii pedagogicznej jest:

     Ø  stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości;

     Ø wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania;

     Ø  rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej;

     Ø  stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się:

     ·      ćwiczenia orientacji przestrzennej;

     ·      ćwiczenia  orientacji położenia własnego ciała;

     ·      ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

     ·      ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;

     ·      ćwiczenia sprawności manualnej;

     ·     ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci;

     ·  ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości;

     ·      ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli;

     ·      ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.