• Praca świetlicy

    •  KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY

      

      

     Praca świetlicy szkolnej.

     Nasi wychowawcy:

     p. Justyna Kwiatkowska, p. Lidka Pytlak, p. Agnieszka Świeczka

     Praca świetlicy szkolnej

                 Świetlica czynna jest w dniach zajęć lekcyjnych od 7.00 do 17.00.

     Do świetlicy uczęszczają uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu
     w oczekiwaniu na powrót do domu.

     Do świetlicy przyjmuje się wychowanków: na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, jak również na prośbę rady pedagogicznej lub pedagoga szkolnego.

     Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający do szkoły.

     Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.

     W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym uczniowie zapoznawani sa w pierwszym tygodniu września.

     W świetlicy odbywają się zajęcia i zabawy relaksacyjne oraz zajęcia tematyczne związane z zadaniami świetlicy jakie zostały zaplanowane do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

     Dzieci mają możliwość odrabiania prac domowych.

     W świetlicy wydawane jest mleko dla klas 0 – III i owoce dla klas I - III

     Świetlica szkolna prowadzi akcję „Zbieramy zużyte baterie”, uczestniczy w akcji charytatywnej poprzez zbieranie plastikowych nakrętek.