• Regulamin świetlicy szkolnej

    • Regulamin świetlicy

     Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu uśmiechu w Józefinie

      

     1. Cele i zadania świetlicy.
     1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
     2. Do zadań świetlicy należy:
     1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie, w miarę możliwości, warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
     2. organizowanie gier i zabaw ruchowych;
     3. dbanie o bezpieczeństwo wychowanków;
     4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
     5. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
     6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;
     7. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
     8. kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
     9. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
     10. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi;
     11. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

      

     1. Organizacja pracy w świetlicy
     1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
     2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
     3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 osób.
     4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole w godz. 700 – 1700.
     5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
     6. Świetlica realizuje swoje zadania wg. planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy oraz miesięcznych rozkładów materiału.

      

     1. Wychowankowie świetlicy
     1. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków:
     1. na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego,
     2. na prośbę rady pedagogicznej lub pedagoga szkolnego.
     1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający do szkoły.
     2. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii i basen.
     3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karta zgłoszenia do świetlicy.
     4. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest szczegółowo określić sposób odbierania dziecka ze świetlicy, ze wskazaniem upoważnionych osób do odbioru.
     5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na piśmie.
     6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
     7. Za samowolne opuszczenie świetlicy oraz szkody wyrządzone przez dziecko na jej terenie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
     8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
     9. Po dzwonku na przerwę poprzedzającą zajęcia lekcyjne uczniowie wychodzą na przerwę. Od tego momentu opiekę przejmuje nauczyciel sprawujący dyżur na przerwie.
     10. Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie z klas I-III są przyprowadzani do świetlicy przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.
     11. Odpowiedzialność za dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych spoczywa na nauczycielu prowadzącym te zajęcia.
     12. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Prawa i obowiązki wychowanków wynikają z ich potrzeb i zadań świetlicy.
     13. Wychowanek ma prawo do:
     1. właściwie zorganizowanej opieki,
     2. pomocy w nauce,
     3. życzliwego traktowania,
     4. swobodnego aczkolwiek kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,
     5. opieki wychowawczej, zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć,
     6. poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
     1. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulamin. Ponadto:
     1. współpracy w procesie wychowania,
     2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
     3. pomagania słabszym,
     4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
     5. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
     1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń wychowawców i przestrzegania ramowego rozkładu dnia.
     2. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
     3. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest zapoznać się z wewnętrznym regulaminem świetlicy oraz informacjami ogólnymi i pisemnie potwierdzić ich akceptację na karcie zgłoszeń do świetlicy.

      

     1. Zadania wychowawców świetlicy
     1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
     2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
     3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
     4. Organizowanie wycieczek i spacerów
     5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
     6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
     7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
     8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

      

     1. Konsekwencje i nagrody wobec wychowanków

     Nagrody:

     Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

     • pochwały ustnej,
     • pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
     • nagrody rzeczowej,
     • dyplomu.

     Kary:

     Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące konsekwencje:

     • upomnienie ustne,
     • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
     • wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,
     • skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

      

     1.  Dokumentacja
     1. Plan Pracy opiekuńczo – wychowawczej
     2. Regulamin Świetlicy Szkolnej
     3. Dzienniki zajęć
     4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy